Application of ANOVA: A case study in Footwear manufacturing

Ứng Dụng ANOVA Trong Cải Tiến Chất Lượng NGUYỄN NGỌC HIỀN Abstract: ANOVA stands for ANalysis Of VAriance. The following post will show you the practical implementation of One-Way ANOVA analysis in testing the heating temperature on the surface of shoes’ outsole Tóm tắt: ANOVA là viết tắt của từ ANalysis Of VAriance. ANOVA là một phương pháp thống kê nhằm trình bày các bằng chứng về sự khác biệt giữa các nhóm quan sát về một hoặc một số thuộc tính hay đặc điểm…