Khai Thác Dữ Liệu với R (Data Exploration with R)

LỜI MỞ ĐẦU Phân tích dữ liệu là một trong các chủ đề được quan tâm và thu hút bạn đọc trên toàn thế giới. Bởi vì quá trình chuyển dữ liệu thô thành dữ liệu có thể dùng được và phân tích dữ liệu để đưa ra kết luận khoa học là rất quan trọng trong hầu hết các quyết định kinh tế và kỹ thuật. Các kỹ thuật phân tích dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thời đại kỹ…

Data visualization with modern website platform

Trực Quan Hóa Dữ Liệu Trên Nền Tảng Web Hiện Đại Nguyễn Ngọc Hiền Abstract: With a massive amount of data in the age of Big data, the role of data visualization enhances the value of the unspeakable data and the enjoyment of users. Due to synchronized development, applications for data presentation are increasingly diversified, modernized and friendly with users. The following shows some well-known applications in the web platform. Tóm tắt: Với dung lượng dữ liệu trong thời đại dữ liệu lớn (Big Data)…